කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය විසින් ප්‍රදානය කරනු ලබන භාරකාර අරමුදල් ශිෂ්‍යත්ව

කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය මඟින් විශ්ව විද්‍යාල ළමුන් වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව පිරිනමනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව සඳහා 2023 වසර සඳහා ද අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ඒ සඳහා වූ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රයක් මේ සමඟ එවා ඇත. එබැවින් කරුණාකර ඔබ විශ්ව විද්‍යාල පීඨයේ දැන්වීම් පුවරුවේ මෙම දැන්වීම ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු යොදන්නේ නම් කෘතඥ වෙමි. 2022-07-22 වන දින ඉල්ලුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය වේ. colomboymba.org අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිස එහි සඳහන් ආදර්ශ අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර හෝ මාර්ගගත ක්‍රමයට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකිය.

මෙයට -විශ්වාසි කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය ස්කොඩ්රන් ලීඩර් එස්. කරුණාරත්න (විශ්‍රාමික) නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි

කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ භාරකාර අරමුදල් ශිෂ්‍යත්වය ඔබ විසින් මෙම ඇමුණුමේ සඳහන් කර ඇති ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කර 2022/07/22 දිනට පෙර අප සංගමය වෙත ලැබීමට සැළැස්විය යුතුය .

  1. තැපැල් ලිපිනය – භාරකාර අරමුදල් ලේකම් , කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය , අංක 70 , ඩී . එස් . සේනානායක මාවත , කොළඹ 08 .