"පොත් මගේ නෙත් වගේ"

“Books are like my eyes” -Prof. Praneeth Abhayasundara-

Encouraging publications unique to different disciplines in Humanities and Social Sciences and developing the capacity within the Humanities and Social Sciences in planning programmes to preserve, promote and assess publications.

“Books have the unique ability both to entertain and to teach. They are at once a means of exploring realms beyond our personal experience through exposure to different authors, universes, and cultures, and a means of accessing the deepest recesses of our inner selves. “
-World Bank, 2021-

“Books are a form of cultural expression that lives through and as part of a chosen language.”
-World Bank, 2021-

Video Gallery

Publications of the FHSS

FHSS Blog

The historical background of tourism in Sri Lanka

Ever since evolution, man has had a tendency to travel. The biological structure of the human – straight body, free...
Read More

අලි – මිනිස් ගැටුම

අලි-මිනිස් ගැටුම ඓතිහාසික ප්‍රපංචයකි. කෘෂිකර්මාන්තය, ප්‍රවාහනය මෙන් ම කලාව හා සංස්කෘතික අංශයන්හි විවිධාකාර කටයුතු සඳහා ලද විශාල සහයෝගයත් සමඟ අලියා...
Read More

Socio-Economic Issues in Hospitality Industry after Pandemic

The tourism and hospitality industry is one of the world’s major economic sectors. It is the third-largest export category (after...
Read More