"පොත් මගේ නෙත් වගේ"

“Books are like my eyes” -Prof. Praneeth Abhayasundara-

Encouraging publications unique to different disciplines in Humanities and Social Sciences and developing the capacity within the Humanities and Social Sciences in planning programmes to preserve, promote and assess publications.

“Books have the unique ability both to entertain and to teach. They are at once a means of exploring realms beyond our personal experience through exposure to different authors, universes, and cultures, and a means of accessing the deepest recesses of our inner selves. “
-World Bank, 2021-

“Books are a form of cultural expression that lives through and as part of a chosen language.”
-World Bank, 2021-

Publications of the FHSS

FHSS Blog

ඓතිහාසික නවකතා අතර ‘මහාසාමී’ භූමිකාව

සාහිත්‍යකරුවා ජීවිතය හදාරන්නෙකි. සිය ජීවිත පරිචයෙහි අඩු වැඩි වශයෙන් ලබා ගන්නා වූ අද්දැකීම්වලින් ඔහු සහෘදයා වෙනස් වූ ලෝකයක් කරා ගෙන...
Read More

The Arising OF A Buddha Brings Happiness To All

Over 2566 years ago, Prince Siddhartha was born on the Vesak Full Moon Day in the month of May at...
Read More

මල් නොපිපෙන අරාබි වසන්තය

zඅරාබි වසන්තය’ මේ දිනවල බොහෝ දෙනෙකුගේ මුවග රැඳි  වචනයකි. ඇතැමුන් මෙහි අර්ථය හරියාකාරව නොදැන සිටීම නිසා හෝ සිය දේශපාලන අදහස්...
Read More