"පොත් මගේ නෙත් වගේ"

“Books are like my eyes” -Prof. Praneeth Abhayasundara-

Encouraging publications unique to different disciplines in Humanities and Social Sciences and developing the capacity within the Humanities and Social Sciences in planning programmes to preserve, promote and assess publications.

“Books have the unique ability both to entertain and to teach. They are at once a means of exploring realms beyond our personal experience through exposure to different authors, universes, and cultures, and a means of accessing the deepest recesses of our inner selves. “
-World Bank, 2021-

“Books are a form of cultural expression that lives through and as part of a chosen language.”
-World Bank, 2021-

Video Gallery

Publications of the FHSS

FHSS Blog

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද මනෝවිද්‍යාත්මක ඇසින්….

මේ එළඹ තිබෙන්නේ අටුකොටු ධන ධාන්‍යයෙන් පිරී ඉතිරෙන, නැවුම් මල්-පල සුවඳ පරිසරය වෙලාගත්තා වූ, බැලු බැලු අත සශ්‍රීකත්වයෙන් සිත්සතන් පුබුදුවාලන්නා...
Read More

A Sociological Perspective on Abortion in Sri Lanka

Introduction Abortion has become a social issue in Sri Lankan society due to the thousands of illegal cases being reported...
Read More

සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද හා සබැඳි මනෝ විද්‍යාත්මක පසුබිම

ලොව ශ්‍රේෂ්ටතම ඉතිහාසයක් සහිත අභිමානවත් සංස්කෘතියකින් සුසැඳි ශ්‍රී ලාංකේය සමාජය සංස්කෘතික හර පද්ධතීන් හා සබැඳි ප්‍රෞඪ උරුමයන් හා පිවිතුරු බව...
Read More