"පොත් මගේ නෙත් වගේ"

“Books are like my eyes” -Prof. Praneeth Abhayasundara-

Encouraging publications unique to different disciplines in Humanities and Social Sciences and developing the capacity within the Humanities and Social Sciences in planning programmes to preserve, promote and assess publications.

“Books have the unique ability both to entertain and to teach. They are at once a means of exploring realms beyond our personal experience through exposure to different authors, universes, and cultures, and a means of accessing the deepest recesses of our inner selves. “
-World Bank, 2021-

“Books are a form of cultural expression that lives through and as part of a chosen language.”
-World Bank, 2021-

Publications of the FHSS

FHSS Blog

චිත්තවේග හා ජීවිතය

මිනිසා ස්වකීය ජීවිතේ බොහෝ අරමුණු පසුකර යාමේදී ඒ සමඟ සුඛ වේදනා හෝ දුක්ඛ වේදනා  ආදී මානසිකත්ව ඇති වේ. මෙම මානසිකත්වය...
Read More

CINEMA WITH A SOCIAL MESSAGE: With Specific Reference to Indian Cinema

In addition to its entertainment aspect, cinema is a powerful, informative medium that could enlighten people on different subjects. Cinema...
Read More

ගීත විචාරය හා වගකීම්

ගීතය ඇතැමෙකුට කලාත්මක ප්‍රකාශනයක් ලෙස සංගීතය හා සාහිත්‍යය යන විෂයයන් ට අදාළ විවිධ ව්‍යාකරණයන් ඇසුරෙහි රසාස්වාදනය කළ හැකි ය. ඇතැම්...
Read More