"පොත් මගේ නෙත් වගේ"

“Books are like my eyes” -Prof. Praneeth Abhayasundara-

Encouraging publications unique to different disciplines in Humanities and Social Sciences and developing the capacity within the Humanities and Social Sciences in planning programmes to preserve, promote and assess publications.

“Books have the unique ability both to entertain and to teach. They are at once a means of exploring realms beyond our personal experience through exposure to different authors, universes, and cultures, and a means of accessing the deepest recesses of our inner selves. “
-World Bank, 2021-

“Books are a form of cultural expression that lives through and as part of a chosen language.”
-World Bank, 2021-

Publications of the FHSS

FHSS Blog

ආධ්‍යාත්මික හිඩැස‍, මානව චර්යාව හා ආධ්‍යාත්මික හිඩැසින් මිදීම

නූතන මනෝසමාජීය පරිසරය දෙස විමර්ශනාත්මකව බැලීමේ දී පෙනී යන කරුණක් නම් පුද්ගලයා නිරන්තරයෙන්ම ආධ්‍යාත්මක වශයෙන් හිඩැසකට ගොදුරු වී ඇති බවයි....
Read More

රජතුමාගේ දිව්‍ය ලෝක ගමන

එක රටක හුඟාක් මහත ඇඟක් තියෙන රජ කෙනෙක් හිටියා. ඒ රජතුමා ඉතා විශාල ශරීරයක් තියෙන කෙනෙකු වුණත් බුද්ධිය නම් බොහො...
Read More

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 මර්දනය සහ අන්තර් සංස්කෘතිය සන්නිවේදනය

සමාජ විද්‍යාත්මක සහ මානව විද්‍යාත්මක පදනමකින් යුක්තව  සංස්කෘතිය පොදුවේ නිර්වචනය කරනු ලබන ඊ. බී. ටයිලර් විසින් එය අර්ථ දක්වන්නේ සංස්කෘතිය...
Read More