"පොත් මගේ නෙත් වගේ"

“Books are like my eyes” -Prof. Praneeth Abhayasundara-

Encouraging publications unique to different disciplines in Humanities and Social Sciences and developing the capacity within the Humanities and Social Sciences in planning programmes to preserve, promote and assess publications.

“Books have the unique ability both to entertain and to teach. They are at once a means of exploring realms beyond our personal experience through exposure to different authors, universes, and cultures, and a means of accessing the deepest recesses of our inner selves. “
-World Bank, 2021-

“Books are a form of cultural expression that lives through and as part of a chosen language.”
-World Bank, 2021-

Upcoming Events

13Jun

Abstract Writing

7:00 pm - 9:00 pm
27Jan

Workshop on Blog Writing

7:00 pm - 8:30 pm

Video Gallery

Publications of the FHSS

FHSS Blog

මානසික ඒකාග්‍රතාව

සුභදායී නව වසරක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි අපට ලොව වටා විහිදෙන යුද ගිනි දැල් ජාලාවලින් විනාශ වී යන ජීවිත පිළිබඳ...
Read More

Externalities and Market Failure

An externality can only exist if an activity controlled by one agent has an impact on the well-being of another...
Read More

Swing between British and American Englishes

  Introduction A language becomes a “global language” when it achieves the official position and education preference in most number...
Read More