පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය පුස්තකාලය හා ඒකාබද්ධව ආරම්භ කිරීමට නියමිත පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ.

ප්‍රවේශය සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්: මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසර ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් වීම. මාධ්‍ය: සිංහල/ ඉංග්‍රීසි

පාඨමාලා ආරම්භය: 2022 ජූලි 16 දේශන: සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පෙව: 9:00 සිට ප.ව. 4:00 දක්වා.

අයදුම් කිරීමට පිවිසෙන්න: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnMN5bqGr4ZLOC6qYaz0B2LB2tuhwA8oM- D2gQrE1OChl-3w/viewform?usp=pp_url

 

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා: Certificate in Library and Information Sciences | CDEPD (sjp.ac.lk)

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022