2022 වර්ෂයේ උපාධිලාභීන්(අතිරේක) සඳහා විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම

  1. 2022 වර්ෂයේ උපාධිලාභීන්(අතිරේක) සඳහා විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය භාර ගැනීම 2021.07.06 දින සිට 2021.07.15 වන දින දක්වා සිදු කරනු ලැබේ.
  2. පහත දැක්වෙන ගූගල් ෆෝරමය පුරවා එවිය යුතුය.
  3. විස්තරාත්මක සහතික පත්‍රය ,තැපැල් සහ වෙනත් වියදම් සඳහා රුපියල් 750.00ක සම්පූර්ණ මුදලක් උපාධි ලාභියාගේ නම සහ ලියාපදිංචි අංකය (AR) සඳහන් කරමින් මහජන බැංකුවේ ගංගොඩවිල ශාඛාවේ 097-1001-6-2315454 දරණ ගිණුම් අංකයට මුදල් ගෙවන ලද රිසිට් පතෙහි ඡායාරූපයක් අයදුම්පතට ඇතුළත් (Upload) කළ යුතුය.
  4. ඔබගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පතෙහි ඡායාරූපය හා තොරතුරු ඇතුළත් පිටුවේ ඡායා පිටපතක් අයදුම්පතට ඇතුළත් (Upload) කළ යුතුය.
  5. පුස්තකාලයෙන් ලබාගෙන ඇති සියලුම පොත්පත් නියමිත පරිදි භාරදිය යුතු අතර එසේ නොමැති නම් සහතික නිකුත් කරනු නො ලැබේ.
  6. ඔබගේ ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයට භාරදිය යුතු වන අතර එය උපාධි සහතිකය නිකුත් කරන අවස්ථාවේදී භාර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. සැලකිය යුතුය :-
  • මුදල් ගෙවන ලද රිසිට් පතෙහි ඉදිරිපස ඔබගේ නම සහ ලියාපදිංචි අංකය (AR) සටහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ.
  • මාර්ගගත ක්‍රමයට (Online) ගෙවීමේදී ඔබගේ ගෙවීම තහවුරු කිරීමට ලැබෙන ඊමේල් පණිවිඩයේ පිටපතක නම සහ ලියාපදිංචි අංකය(AR) සටහන් කර එවීම අනිවාර්ය වේ.
  • මුදල් ගෙවූ බව තහවුරු කළ නොහැකි ඉල්ලුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය