පොතක් කියවන ඇසක් වන්න: Awareness Session on Audio-Book Reading (for volunteer readers)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ කථන ග්‍රන්ථ ව්‍යාපෘතියේ කියවන්නෙකු ලෙස ඔබේ කටහඬට වටිනාකමක් දෙන්න.

විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ මෙන්ම සමස්ථ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටින මුද්‍රිත ප්‍රලේඛන කියවීමට නොහැකි (Print Impaired) පාඨකයන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක සමාජ මෙහෙවරක් වන මෙම ව්‍යාපෘතිය සමග ඔබත් අත්වැල් බැඳගන්න.

ස්වෙච්ඡා කියවන්නෙකු ලෙස (Volunteer Reader) අප හා සම්බන්ධ වන්න ට ඔබ කැමතිනම් 2022.08.12 දින පළමුවන පුහුණු සැසිය හා එක්වන්න.

 

Topic: පොතක් කියවන ඇසක් වන්න – Awareness Session for the Audio-Book Readers
Time: Aug 12, 2022 10:00 AM Colombo
 
 
Meeting ID: 958 9747 7125
Passcode: 378755
Audiobook awareness session

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022