දැන්වීමයි – විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා පත්‍

  • මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ, 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වාර්ෂික විභාගය සඳහා (2022.06.11 දින සිට 2022.07.08 දින දක්වා පැවති) විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා පත්‍රය මේ සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.

  • එය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර 2022.08.23 දින හෝ එදිනට පෙර exam@fhss.sjp.ac.lk යන විද්‍යුත් තැපෑල වෙත යොමු කළ යුතුය.

  • එදිනට පසුව යොමු කරනු ලබන අභියාචනා පත්‍ර කිසිඳු පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප වේ.

සැ.යු. – දැනටමත් එම අභියාචනා පත්‍රය විභාග ඒකකය වෙත භාර දී ඇති සිසුන් අභියාචනා පත්‍ර විද්‍යුත් තැපෑල වෙත යොමු කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව සලකන්න.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය