නේවාසිකාගාර සදහා අයදුම් නොකල හා නේවාසිකාගාර අයදුම් කර නොලැබුන සිසුන් සදහා

දැන්වීමයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ තෙවන සහ සිව්වන වසර සිසුන්ගේ පළමු අර්ධවාර්ෂිකයේ විභාග 2022 ජුනි මස 06 වන දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර පළමු වසර සිසුන්ගේ විභාග කටයුතු 2022 ජුනි මස 18 වන දින සහ දෙවන වසර සිසුන්ගේ විභාග කටයුතු 2022 ජුනි මස 27 වන දින ආරම්භ කිරීමට නියමිනව ඇත. අදාළ කාලසටහන්‌ පීඨ වෙබ්‌ පිටුවේ පළ කර ඇත.

දැනටමත්‌ නේචාසිකාගාර පහසුකම්‌ අයදුම්කර ඇති සිසුන්ට මේ වනවිටත්‌ නේවාසිකාගාර සපයා ඇති අතර මෙතෙක්‌ ඒ සඳහා අයදුම්‌ නොකළ එහෙත්‌ දැනට පචතින තත්ත්වය යටතේ නේචාසිකාගාර පහසුකම්‌ අත්‍යවශ්‍ය සිසුන්‌ පමණක්‌ පීඨ වෙබ්‌ පිටුවේ පළකර ඇති ගූගල්‌ පෝරමය (Google Form) 2022 ජුනි මස 01 චන දින මධ්‍යහ්න 12.00ට පෙර පුරවා එවීමට කටයුතූ කරන ලෙස ද කාරුණිකව දන්වමි.

පචතින සෞඛ්‍ය හා බලශක්ති අර්බුදය හමුවේ නේවාසිකාගාර පහසුකම්‌ භාවිතයේදී යම්‌ යම්‌ ගැටලු ඇතිවිය හැකි බව ද දන්වා සිටින අතර නේචාසිකාගාර පහසුකම්‌ ලබාගත හැකි චන්නේ නියමිත වර්ෂයේ විභාග සඳහා පෙනී සිටීමට පමණි.

සියලුම වසරවල සිසුන්ට එකවර නේවාසිකාගාර පහසුකම්‌ ලබාදීම නේචාසිකාගාර ධාරිතාවය මත සහ සෞඛ්‍ය හේතූමත සිදුකළ නොහැකි බැවින්‌ ස්චකීය විභාග කටයුතු අවසන්‌ වූ වහාම ඒ ඒ සිසුන්‌ නේවාසිකාගාර තුළින්‌ ඉවත්වීමට වගබලාගත යුතු චේ.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023