විශේෂ දැන්වීමයි 2020/2021 පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය – මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණ 2022.06.06 වන දින ආරම්භවීමට නියමිතව පැවතියද හදිසියේ ඇති වූ ගංවතුර සහ ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වය, රටේ පවතින ප්‍රවාහන අපහසුතා සහ ශිෂ්‍යයන්ගේ සහ දෙමව්පියන්ගේ ඉල්ලීම් පදනම්කර ගනිමින් 2022.06.03 වන දින උපකුලපතිතුමා සහ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානවරුන් සමග පැවති රැස්වීමෙහි තීරණය අනුව 2022.06.11 වන දින දක්වා කල් දමා ඇත.

ඒ අනුව එක් එක් වසර සඳහා වන විභාග පහත සඳහන් දිනවලදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

• තෙවන වසර – 2022.06.11 

• සිව්වැනි වසර – 2022.06.13 

• පළමු වසර – 2022.06.25 

• දෙවන වසර – 2022.07.04

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

 මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

Exam Timetable 2022 First Semester