විශේෂ දැන්වීමයි 2020/2021 පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය – මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණ 2022.06.06 වන දින ආරම්භවීමට නියමිතව පැවතියද හදිසියේ ඇති වූ ගංවතුර සහ ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වය, රටේ පවතින ප්‍රවාහන අපහසුතා සහ ශිෂ්‍යයන්ගේ සහ දෙමව්පියන්ගේ ඉල්ලීම් පදනම්කර ගනිමින් 2022.06.03 වන දින උපකුලපතිතුමා සහ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානවරුන් සමග පැවති රැස්වීමෙහි තීරණය අනුව 2022.06.11 වන දින දක්වා කල් දමා ඇත.

ඒ අනුව එක් එක් වසර සඳහා වන විභාග පහත සඳහන් දිනවලදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

• තෙවන වසර – 2022.06.11 

• සිව්වැනි වසර – 2022.06.13 

• පළමු වසර – 2022.06.25 

• දෙවන වසර – 2022.07.04

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

 මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

Exam Timetable 2022 First Semester

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022