සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2024

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2024 අවසන් තරග වටය 2024.05.02 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 12.00ට පැවැත්වේ. දෙවන වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබු ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය බාගත කිරීමට ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන (CDEPD) වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න:

Subhasha 2024 | CDEPD (sjp.ac.lk)