සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2024

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2024
දෙවන තරග වටය 2024.04.29 වැනි සඳුදා ප.ව. 12.00ට පැවැත් වේ.

දෙවන වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබු ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය බාගත කිරීමට ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන (CDEPD) වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න: http://cdepd.fhss.sjp.ac.lk/brilliant-minds/subhasha/subhasha-2024/