මනෝවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා (සිංහල මාධ්‍ය) පාඨමාලාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වනු ලබන මනෝවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (සිංහල මාධ්‍ය) සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

Diploma in Psycho - Sinhala Ad