මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසර ශිෂ්‍යයින් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනයයි

දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයේ විෂයයන් සඳහා ලියාපදිංචි වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසර සියලුම සිසුන් දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයේ විෂයයන් සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුය. එය ඔබට මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ 2020 ඔක්තෝබර් 28 වන දින සිට 2020 නොවැම්බර් 06 වන දින දක්වා සිදු කළ හැකිය. ඒ අනුව ලබා දී ඇති කාල සීමාව තුළ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය බව දන්වමි.
දෙවන ආර්ධ වාර්ෂිකයේ විෂයයන් සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඔබගේ තොරතුරු සඳහන් ගිණුමට පිවිස :ඡරදසෙකැ* එහි ඇතුළත් කර ඇති ඔබගේ ඡායාරූපය නිවැරදි බවට ලියාපදිංචි වීමේ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය හරහා සහතික කළ යුතුය. ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත නිකුත් කරනු ලබන්නේ ඔබගේ ගිණුමෙහි ඇති ඡායාරූපය සහතික කිරීමෙන් පසුව බව දන්වමි.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ අවසන් වසර සිසුන්ගේ නිබන්ධ භාරදීම

අවසන් වසර සිසුන් තම නිබන්ධය මෘදු පිටපතක් (Soft copy) ලෙස ඊ මේල් මගින් තම අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන වෙත 2020.05.20 දිනට ප්‍රථම භාර දිය යුතුය. මෙම ක්‍රමය මගින් නිබන්ධය ලබාදිය නොහැකි අයෙක් වෙතොත් අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන සමඟ සාකච්ඡා කර සුදුසු ක්‍රමවේදයකට අනුව එදිනට හෝ ඊට පෙර භාර දිය යුතු වේ.

එදිනට පෙර නිබන්ධය ලබා දිය නොහැකි සිසුන්ට රට යථා තත්ත්වයට පත්වූ පසුව භාරදිය හැකි අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ඊලඟ කණ්ඩායම සමඟ සිදු කරන බව ද දන්වමි.

පීඨාධිපති තුමා,

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023