විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා කෘති බාරගැනීම – 2022

සම්මාන හා මුදල් ත්‍යාග පිරිනමන අංශයන් – 2021 වර්ෂය තුළ ප්‍රකාශිත විශිෂ්ටතම නවකතාව විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්‍රහය විශිෂ්ටතම පද්‍ය කාව්‍ය සංග්‍රහය විශිෂ්ටතම ගේය කාව්‍ය සංග්‍රහය විශිෂ්ටතම පුවත්පත් තීරු ලිපි එකතුව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා විෂයයන්ට අදාළව විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය කෘති බාර ගන්නා අවසාන දිනය – 2022. 04. 29

කෘති බාර දිය යුතු ලිපිනය – බහුවිෂයීය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, නුගේගොඩ

පවත්වන දිනය – 2022 සැප්තැම්බර්

විමසීම් මහාචාර්ය පනහඩුවේ යසස්සි හිමි

(0714879654,venyasassi@sjp.ac.lk)

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022