ප්‍රජා නායකත්වය සඳහා වූ පීඨාධිපති සම්මානය 2021 සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවීම

 

ප්‍රජා නායකත්වය සඳහා වූ පීඨාධිපති සම්මානය 2021  වැඩසටහන සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ. ඒ අනුව වැඩසටහනට සමගාමීව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය, මානව ශාස්ත්‍ර විද්‍යාර්ථියෙකු වශයෙන් ඔබගෙන්, ඔබ ජීවත් වන ප්‍රදේශයේ ජනතාවට හෝ ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රජාවට සිය ජනජීවිතය ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා ඔබගේ නායකත්වය යටතේ ඉටුකරන ලද ප්‍රජාපාදක සුබසාධක කටයුතු ඇගයීමට ලක් කරනු ලබයි.

ඒ අනුව 2020 මාර්තු මාසයේ සිට 2021 මැයි මාසය දක්වා කාල සීමාව තුළ ඔබ විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රජා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් මේ යටතේ ඇගයීමට සඳහා සළකා බලනු ලැබේ.

ඔබ ප්‍රජා නායකයෙකු වශයෙන් රටේ ජන ජීවිතය ඉහළ නැංවීම සඳහා සිදු කරනු ලැබූ ඕනෑම ප්‍රජා මූල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක්, තරඟ කොන්දේසි වලට අනුකූලව සැකසූ වාර්තාව සමඟ, අදාල අයැදුම්පත 2021 ජුලි මස 10 වන දිනට හෝ ඊට පෙර මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පීඨය වෙත ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතු වේ. ජයග්‍රාහකයින් හට වටිනා මුදල් ත්‍යාග සහ සහතිකපත් පිරිනමනු ලබයි.

තරඟය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට සහ වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා පහත දිගුව වෙත පිවිසෙන්න.

ප්‍රජා නායකත්වය සඳහා වූ පීඨාධිපති සම්මානය 2021

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022