2023 වර්ෂයේ උපාධිලාභීන් සඳහා විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම.

2023 වර් ෂයේ උපාධි අවසන් ප්‍රතිඵල සකස් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතී. උපාධිලාභී නාමලේඛණය අනුමත කළ පසු කඩිනමින් විස්තරාත්මක සහතිකපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා උපාධිය ලැබීමට සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය භාර ගැනීම 2024.02.16 දින සිට 2022.02.28 දින දක්වා සිදු කරනු ලැබේ.

 

2023 වර්ෂයේ උපාධිලාභීන් සඳහා විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම. 

2023 වර් ෂයේ උපාධි අවසන් ප්‍රතිඵල සකස් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතී. උපාධිලාභී නාමලේඛණය අනුමත කළ පසු කඩිනමින් විස්තරාත්මක සහතිකපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා උපාධිය ලැබීමට සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.  විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය  භාර ගැනීම 2024.02.16  දින සිට 2022.02.28 දින දක්වා සිදු කරනු ලැබේ. 

 

Application for Detail Certificate – 2018/2019 Academic year (google.com)