2020 ජුනි 29 දින විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත අපේක්ෂකයින් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය