සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023හි පළමු තරග වටය

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023හි පළමු තරග වටය 2023.02.28 වැනි අඟහරුවාදා ප.ව. 12.00 සිට 1.00 තෙක් කළමනාකරණ සහ වාණිජවිද්‍යා පීඨ පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ (ITRC)දී පැවැත්‌ වේ.

වැඩිදුර තොරතුරු – CDEPD වෙබ් අඩවියෙන්..

(ලියාපදිංචි වූ සිසුන් සඳහා පමණි)