විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ උපාධිලාභී සිසුන්ගේ විස්තරාත්මක සහතිකපත්‍ර 2023.05.03 දින උදෑසන 10.30 සිට පීඨ විභාග අංශයෙන් නිකුත් කරනු ලැබේ.

ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි හදාරන ලද සිසුන් පුස්තකාල අයවීම් පිළිබඳ සනාථ කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය විභාග අංශයෙන් රැගෙන යායුතුය.

මේ සඳහා අයදුම් කිරීමට නොහැකි වූ සිසුන්ගේ ඉල්ලීම අනුව පහත සඳහන් Google පෝරමය පළ කරන අතර එය නිවැරදිව පුරවා 2023.05.08 දින සවස 4.00 පෙර එවන ලෙස දන්වමි. එම සහතික පත්‍ර 2023.05.10 දින නිකුත් කිරීම ට කටයුතු කරන බව දන්වමි.

Form: https://forms.gle/VBR291xXB8ZmgdUB9

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය