විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023 – සම්මානිත කෘති පිළිබඳ කතිකාව 01

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023 – සම්මානිත කෘති පිළිබඳ කතිකාව 01

වසරේ විශිෂ්ටතම නවකතාව – ගිරිජා කෘතිය පිළිබඳ කතිකාව මනෝහරී ජයලත් මහත්මියගේ සම්පත් දායකත්වයෙන්, ආචාර්ය සුජීවා සෙබැස්ටියන් පෙරෙයිරා මහත්මියගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් 2023 ඔක්තෝබර් 16 වැනිදා සවස 2.00ට ශ්‍රී සුමංගල සභාසදයේදී…