ව්‍යවහාරික දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2023 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ (බාහිර සිසුන් සඳහා)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන ව්‍යවහාරික දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා 2023 වසරට සිසුන් බඳවා ගැනේ.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා CDEPD වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.