රාජ්‍ය ආයතන වෙත ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා යොමුවන උපාධි අපේක්ෂකයින් සදහා විශේෂ නිවේදනයයි

රාජ්‍ය ආයතනයක ආධුනික පුහුණුව සඳහා යොමුවන සිසුන් ඒ සඳහා ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියේ (NITA)  ගිවිසුම් වලට එළබීමේදී   එම ආයතනයට අදාළ යම් කිසි නිරී රීති සම්බන්ධන් ගැටළු ඇතිවන අවස්ථා තිබේ නම් එවැනි අවස්ථාවලදී එයට අදාළව රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති පහත දැක්වෙන  රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයට අනුව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඇති බව සලකන්න. එසේම එවැනි අවස්ථාවක් ඇතිවුවහොත් එම චක්‍රලේකය ඇතුලත් ලිපිය ඉදිරිපත් කර ගැටලුව විසදා ගත හැකිය.

Download>>

Internship Programme>>

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023