මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ 2020.03.14 සහ 2020.03.15 යන දිනයන්හි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු විභාගයන් නැවත දනුම් දෙනතුරු නොපැවැත්වේ.

එසේම දැනට අවසන්ව ඇති අවසන්වසර නිබන්ධ, 2020 මාර්තු මස 31 දක්වා අධ්‍යයනාංශයට භාර දිය හැකිය. මේ සම්බන්ධයෙන්  යම් කිසි ගැටළුවක් ඇත්නම් අදාළ  අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන හමුවී සාකච්චා කල හැකිය.

 

 

 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023