පුස්තකාලය සම්පත් සඳහා මාර්ගගතව ප්‍රවේශවීමේ පහසුකම් සැපයේ (REMOTE ACCESS TO LIBRARY E-RESOURCES)

පුස්තකාල සම්පත් වෙත මාර්ගගතව ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව මානවශාස්ත්‍ර හා සමජීය විද්‍යා පීඨයේ 2017/2018 සහ 2018/2018 වසර වලට අදාළ සිසුන් සඳහා උදාකර තිබේ.
අනෙක් වසර වලට අදාළ සිසුන් සඳහා මෙම පහසුකම් හැකි ඉක්මනින් සපයා දීමට කටයුතු කෙරේ.
පුස්තකාල වෙබ් අඩවිය : http://lib.sjp.ac.lk

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023