සාම්ප්‍රදායික දෙමළ ආහාර සැණකෙළිය – 2023

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සමග සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වනු ලබන ව්‍යවහාරික දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2022 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දෙමළ ආහාර සැණකෙළිය 2023.04.03 වැනි දා පෙ.ව. 8.00 සිට විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ දී..