“දිසි විදැසි” කලා පිටුවට නිර්මාණ එක් කරන්නට ඔබට අවස්ථාවක්