අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ශ්‍රේණිගත කිරිමේ ලිඛිත පරික්ෂණය (2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා පලමු වසරට බඳවාගත් සිසුන් වෙනුවෙන් )

2022/2023 අධ්‍යයන වර් ෂය සඳහා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පලමු වසරට බඳවාගත් සිසුන් වෙනුවෙන් 2024.01.24 දින පෙ.ව 8.00 සිට පෙ.ව 10.00 දක්වා ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයන අංශය මගින් පැවැත්වෙන අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ශ්‍රේණිගත කිරිමේ ලිඛිත පරික්ෂණය වෙනුවෙන් පහත ලබා දී ඇති ලේඛනයේ ඔබේ නම සහ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයට අදාළව ඔබ වෙත ලබා දෙන තාවකාලික විභාග අංකය සහ විභාග ශාලාව අනුව විභාගයට ඉදිරිපත් විය යුතුය. ඔබගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය යොදා ස්වයංක්‍රීය සෙවීම (Find) මගින් අදාළ තාවකාලික විභාග අංකය ලබාගත හැකිය.

උපදෙස්

1.විභාග ශාලාවට පෙ.ව 7.30 වන විට පැමිණිය යුතුය.
2.ඔබගේ ජාතික හැදුනුම්පත රැගෙන ආ යුතුය.
3.පිලිතුරු පත්‍රයේ පැහැදිලිව ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය සහ තාවකාලික විභාග අංකය සටහන් කළ යුතුය.