“ගැමිසර” නර්තන ප්‍රසංගය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ, භාෂා සංස්කෘතික සහ ප්‍රසාංගික කලා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද “ගැමිසර” නර්තන ප්‍රසංගය 2018 ජනවාරි මස 30 වන දින සුමංගල ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

මෙම අධ්‍යයනාංශයේ අවසන් වසර නර්තනය හදාරන සිසු සිසුවියන්ගේ දක්ෂතා මෙම “ගැමිසර” ප්‍රසංගය හරහා එළිදැක්විය. මෙම අවස්ථාවට භාෂා සංස්කෘතික සහ ප්‍රසාංගික කලා අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධානි ආචාර්ය විජය ශ්‍රී විතාරණ මහතා, කථිකාචාර්ය හිමලිකා රණවීර මහත්මිය ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයද ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් රැසක්ද සහභාගී විය.

ඡායාරුප: ජ’පුර ෆ්ලේම්ස් 

Gamisara (ගැමිසර) Dancing Show

Gamisara is a Dancing Show held on 30th January 2018 at the Sumangala Reading Hall, organised by the Department of Languages Cultural Studies and Performing Art of the Faculty of Humanities and Social Sciences. This is a platform opened for the final year dancing students to show and release their talents that they have been followed in their four years of undergraduate life.

Dr. Wijaya Sri Vitharana, Head of the Department of Languages Cultural Studies and Performing Art, Dr. W. V. P. Himalika Ranaweera, Senior Lecturer in the Department, and several academic members and undergraduates of the faculty participated in this colorful evening.