විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ උපාධිය සම්පූර්ණ කළ සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල 2023.04.27 වන දින පැවැත්වෙන 416 වන සනාතන සභාවට යොමු කිරීමට නියමිතය. සනාතන සභාවේ අනුමැතිය ලැබුණු පසු සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

ඒ අනුව, සිසුන්ගේ විස්තරාත්මක සහතිකපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයට අයවීම් ඇත්නම් නියමිත පරිදි එම මුදල් ගෙවා Google පෝරමය පුරවා 2023.05.02වන දිනට පෙර නිසිලෙස උඩුගත (Submit) කිරීම අනිවාර්ය වන බව දන්වමි.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පහත දැන්වීම බලන්න…

Google Form>> https://forms.gle/pZyEyLVSzUNqLwZ47