විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා පත්‍ර

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ, 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දෙවන අර්ධ වාර්ෂික විභාගය සඳහා විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා පත්‍ර ය මේ සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.

Application

එය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර, විභාගය පැවැත්වෙන දින සිට දින දාහතරක් (14) ඇතුලතදී මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ/ විභාග ඒකකය වෙත භාර දිය යුතුය.

එදිනට පසුව යොමු කරනු ලබන අභියාචනා පත්‍ර කිසිඳු පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප වේ.

සැ.යු. – දැනටමත් එම අභියාචනා පත්‍රය විභාග ඒකකය වෙත භාර දී ඇති සිසුන් අභියාචනා පත‍්‍රය විභාග ඒකකය වෙත යොමු කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව සලකන්න.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

2022.11.04