විශේෂ ආරාධිත දේශනය- පරිසර පද්ධති අධ්‍යයනය හා ඒ්වායේ සංරක්ෂණය

October 10, 2023