පීඨ ප්‍රකාශන දිනය – 2023

September 26, 2023 @ 3:00 pm - 5:30 pm
Loading Events
  • This event has passed.
ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයීය මානවශාස්ත්ර හා සමාජීයවිද්යා පීඨයේ වාර්ෂික ප්රකාශන ඇගයීම 2023 සැප්තැම්බර් 26 වැනි අඟහරුවාදා සවස 3.00ට ශ්රී සුමංගල සභාසදයේ දී පැවැත්වේ.
ඔබ සැමට ආරාධනා..

Details

Date:
September 26, 2023
Time:
3:00 pm - 5:30 pm
Event Category: