බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම – 2022

සමාජීය විද්‍යාවේදී පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය.
external natural degree