• මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ නිෂාද යාමය

  මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ නිෂාද යාමය

  මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් කලාශුරි ආචාර්ය ප්‍රනීත් නිශාද අබේසුන්දර මහතාට උපහාර පුදනු වස් සංවිධානය කරනු ලැබූ “නිෂාද යාමය” 2018 ජුලි මස...

 • 44 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018 – කලා පිඨය

  44 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018 – කලා පිඨය

  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ 44 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් මස 06 සහ 07 යන දෙදින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ. තම පළමු උපාධිය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන ශ්‍රී...

 • සන්දෙශාවලි කවිනළුව

  සන්දෙශාවලි කවිනළුව

  කෝට්ටේ යුගයේ (1412–1597) ලියවුනු ගිරා, පරෙවි, කෝකිල, සැළලිහිණි සහ හංස සංදේශ පදනම් කරගෙන මානව හා ශාස්ත්‍ර සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සංස්කෘතික කමිටුව විසින් සංවිධානය කරන ලද සන්දෙශාවලි කවිනළුව සංගීතමය වැඩසටහන 2018 ජුලි 12 වැනිදා පැවැත්විය....

 • 2 වන විද්‍යෝදය ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ දිනය2018

  2 වන විද්‍යෝදය ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ දිනය2018

  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය සංවිධානය කරන ලද 2 වන විද්‍යෝදය ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ දිනය 2018 ජුලි මස 10 සහ 11 යන දෙදින විශ්විද්‍යාලීය සුමංගල ශාලාවේදී පැවැත්වූ...

 • අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ප්‍රතිඵල – 2016

  අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ප්‍රතිඵල – 2016

  මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් 2016 වර්ෂයේ පැවැත්වූ අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ප්‍රතිඵල පහතින් ලබාගත හැකිය. ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ප්‍රතිඵල>> මෙම ප්‍රතිඵල...

 • කලා පිඨයේ ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශනය

  කලා පිඨයේ ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශනය

  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව හා ශාස්ත්‍ර සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ විසින් සංවිධානය කරන ලද කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශනයක් 2018 ජුලි මස 04 වැනිදා පැවැත්විය.  මේ අවස්ථාවට කොළඹ ...

 • 44 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018 – උපාධිලාභීන් සඳහා දැන්වීම

  44 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018 – උපාධිලාභීන් සඳහා දැන්වීම

  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ 44 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018  සැප්තැම්බර් මස 06 සහ 07 යන දෙදින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ. තම පළමු උපාධිය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන උපාධිලාබින් උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයට අදාළ...

 • නයිටා ආයතනයට අනුයුක්ත ආයතනික පුහුණුව පිළිබඳ වැඩමුළුව

  නයිටා ආයතනයට අනුයුක්ත ආයතනික පුහුණුව පිළිබඳ වැඩමුළුව

  මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ අවසන් වසර සිසුන් සඳහා වන ආයතනික පුහුණුව සම්බන්ධ වැඩමුළුවක් 2018 ජුලි මස 30 වන දින පෙ. ව 9.00 ට බණ්ඩාරනායක...

 • ගීතාංජලී පොසොන් බැති ගී සරණිය 2018

  ගීතාංජලී පොසොන් බැති ගී සරණිය 2018

  මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය මගින් සංවිධානය කරන ලද “ගීතාංජලී පොසොන් බැති ගී සරණිය 2018″ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති,...

 • විකි සමාජය: අධ්‍යාපනික වැඩසටහන

  විකි සමාජය: අධ්‍යාපනික වැඩසටහන

  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය විසින් සංවිධානය කරන ලද “විකි සමාජය” ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය  අධ්‍යාපනික වැඩ සටහනකි. ඇමරිකාවේ ස්ථාපිත විකි මාධ්‍ය පදනම...