වෛද්‍ය අභියාචනාපත‍්‍ර – පළමු වසර සිසුන් සඳහා (පළමු අර්ධ වාර්ෂිකය)

මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ වෛද්‍ය හේතු මත විභාගයට පෙනී සිටීමට නොහැකි වූ සියලූම පළමු වසර සිසුන් සඳහා වෛද්‍ය අභියාචනා පත‍්‍ර 2019.09.09 දින සිට පහත වෙබ් පිටුව හරහා ලබා ගත හැකිය.

එම අභියාචනා පත‍්‍ර අන්තර්ජාලය හරහා නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර 2019.11.08 දින හෝ එදිනට පෙර විභාග ඒකකය වෙත භාර දිය යුතුය.

සහකාර ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
2019.09.04

විභාගයට පෙනී නොසිටීම සඳහා පිළිගත් හේතු-

  • බරපතළ ලෙස රෝගාතුරවීම පවුලේ ළගම සාමාජිකයෙකුගේ අභාවය හෝ සනාතන සභාව විසින් අනුමත කරනු ලබන වෙනත් හේතුවක් පිළිගත හැකි හේතුවක් වේ. රෝගි තත්ත්වයකදී අදාල ප‍්‍රශ්න පත‍්‍රය සඳහා විභාගය පැවැත්වෙන දින සිට දින 14 ක් ඇතුළතදී විශ්වවිද්‍යාලයීය වෛද්‍ය නිලධාරියා විසින් අනුමත කරන ලද වෛද්‍ය සහතිකයක් පීඨ කාර්යාලයට ඉදිරිපත්කළ යුතුය. වෛද්‍ය සහතිකය ලබාගෙන ඇත්තේ රජයේ වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වී ඇති පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු වෛද්‍යවරයකුගෙන් නම් එය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය නිලධාරියකු මඟින් සහතික කරවා ගත යුතුය.
  • වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගෙන ඇත්තේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයකුගෙන් නම් එය නාවින්න ආයුර්වේද පර්යේෂණ ආයතනය හෝ බොරැුල්ල ආයුර්වේද මහ රෝහලේ අදාළ වෛද්‍ය නිලධාරියකු මඟින් සහතික කරවා ගත යුතුය.
  • පවුලේ ළඟම සාමාජිකයකුගේ අභාවයකදී නිසි පරිදි සහතික කළ මරණ සහතිකයක් ඥාතීත්වය තහවුරු කිරීමේ සහතික සමඟ පීඨ කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අවමංගල්‍යය ශෝක ප‍්‍රකාශ මරණ සහතික ලෙස පිළිගනු නොලැබේ.