විද්‍යෝදය ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ දිනය – 2017

මානව ශාස්ත්‍ර හා සංඅජීය විද්‍යා පිඨය විසින් 2016 අවසන් වසර සිසුන් සඳහා පවත්වනු ලබන විද්‍යෝදය පර්යේෂණ  දිනය 2017 ජුලි මස 5 සහ 6 යන දිනයන්හි මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත.  මෙහිදී හොදම පර්යේෂණ සංෂිප්ත ඉදිරිපත් කරන සිසුන් සඳහා ත්‍යාග සහ සහතිකපත්ද ප්‍රධානය කෙරේ. පර්යේෂණ සංෂිප්ත මුද්‍රිත පිටපත 2017. 03. 31 ට ප්‍රථම ඔබගේ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන වෙත භාරදෙන්න. මෘදු පිටපත එවියයුතු විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය පර්යේෂණ දිනයට අදාල වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා විද්‍යෝදය පර්යේෂණ  දින වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.