අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම

දර්ශනය හා මනෝ විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ විශේෂවේදී උපාධිය සඳහා තවත් අවස්ථා කිහිපයක් සඳහා පමණක් ඇබෑර්තු පවතින බැවින් වෙනත් කිසිදු විශේෂවේදී උපාධි පාඨමාලාවක ට මෙතෙක් නොතේරුනු සිසුන් කිහිප දෙනෙකුට අවස්ථාව ලබා දිය හැකි ය .ඒ සඳහා අභියාචනා අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන තුමන් වෙත ඉදිරිපත් කරන මෙන් දන්වා සිටිමි .එසේ ම අභියාචනා සලකා බලනු ලබන්නේ අදාළ ලකුණු ලැයිස්තුවේ පිලිවෙලට බව ද දැනුම් දෙමි .මෙම අභියාචනා 2020.06.03 ඒ දිනට ප්‍රථම ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ද දන්වා සිටිමි .

මේ සඳහා පහත ඊ මේල් ලිපිනය භාවිතා කරන්න
මෙයට
අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන
දර්ශනය හා  මනෝ විද්‍යා අධ්‍යනාංශය