පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය පුස්තකාලය හා ඒකාබද්ධව ආරම්භ කිරීමට නියමිත පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ.

ප්‍රවේශය සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්: මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසර ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් වීම. මාධ්‍ය: සිංහල/ ඉංග්‍රීසි

පාඨමාලා ආරම්භය: 2022 ජූලි 16 දේශන: සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පෙව: 9:00 සිට ප.ව. 4:00 දක්වා.

අයදුම් කිරීමට පිවිසෙන්න: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnMN5bqGr4ZLOC6qYaz0B2LB2tuhwA8oM- D2gQrE1OChl-3w/viewform?usp=pp_url

 

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා: Certificate in Library and Information Sciences | CDEPD (sjp.ac.lk)

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023