ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා විභාගය 2020 (පුනර් අපේක්ෂකයින් සඳහා)

ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2020 ඔක්තෝම්බර් මස 24 වන දින ආරම්භවීමට නියමිත විභාගයට පුනර් අපේක්ෂකයින් ලෙස පෙනී සිටීමට  කැමති සිසුන් එක් විෂයයකට රුපියල් 1000/- බැගින් මහජන බැංකුවේ අංක 013320001368 දරණ ගිණුමට මුදල් බැරකර අදාල රිසිට් පත සහ මෙහි පහතින් දැක්වෙන අයදුම් පත පුරවා ඡායාරූප ගතකළ හෝ ස්කෑන් කරන ලද මෘදු පිටපතක් wcdiplomasjp@gmail.com  යන  විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කරන්න.

විභාග ප්‍රවේශ පත ලබා ගැනීමේදී මුල් පිටපත විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙනවිත් බාරදීමට කටයුතු කරන්න.

අයදුම් පත>>