ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා විභාගය 2020 (පුනර් අපේක්ෂකයින් සඳහා)

ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2020 ඔක්තෝම්බර් මස 24 වන දින ආරම්භවීමට නියමිත විභාගයට පුනර් අපේක්ෂකයින් ලෙස පෙනී සිටීමට  කැමති සිසුන් එක් විෂයයකට රුපියල් 1000/- බැගින් මහජන බැංකුවේ අංක 013320001368 දරණ ගිණුමට මුදල් බැරකර අදාල රිසිට් පත සහ මෙහි පහතින් දැක්වෙන අයදුම් පත පුරවා ඡායාරූප ගතකළ හෝ ස්කෑන් කරන ලද මෘදු පිටපතක් wcdiplomasjp@gmail.com  යන  විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කරන්න.

විභාග ප්‍රවේශ පත ලබා ගැනීමේදී මුල් පිටපත විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙනවිත් බාරදීමට කටයුතු කරන්න.

අයදුම් පත>>

 

 

 

 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023