Dr. R. K. D. Nilanthi K. Rajapakse

Senior Lecturer
BA (Hons) (Kelaniya);
MA (Allahabad); MPhil (Kelaniya);
Higher Diploma in Hindi (Delhi)

Email: nilanthiraj(at)gmail.com
Office: 011-2758445