Samanchandra Ranasinghe

Prof. Saman Chandra Ranasinghe
Professor
BA (Hons); MA; PhD (USJ)
Email: s3626(at)sjp.ac.lk
Office: 011-2758317

Manori Manamperi

Ms. A. K. Manori S. Manamperi
Senior Lecturer
BA (Hons) (Kelaniya); MA (USJ)
Email: manori.akms(at)gmail.com
Office: 011-278316

Pradeep Rathnayake

Prof. Dharshan Pradeep Ratnayake
Professor
B.Mus; M.Mus. (Vishva Bharati, Shan- tiniketan)
Email: pradeepsitar(at)sjp.ac.lk
Web: pradeeprathnayake.com
Office: 011-2758318

Witharana

Dr. Wijaya Sri Vitharana
(Head of the Department)
Senior Lecturer
BA (Hons) (Kelaniya);
MA (USJ), MPhil (Kelaniya);
PGD in Drama & Theatre;
PGD in Education (Colombo); PhD (Kolkata)
Email: wijayassri(at)gmail.com
Office: 011-2758402

Irosha Chandrasekara

Ms. Irosha U. Chandrasekere
Senior Lecturer
BA (General-Honours);
MA; MPhil (Kelaniya); Diploma & Higher Diploma in French
(Alliance Française de Paris)
Email: iroshac(at)yahoo.com
Office: 011-2758435

Meepitiye Seelarathana

Rev. Meepitiye Seelarathana
Senior Lecturer
BA (Hons) (USJ);
MA (Kelaniya), MPhil (USJ);
PGD in Education (Colombo)
Email: meepitiye(at)gmail.com
Office: 011-2758320

Dr Nilanthi Rajapaksha

Dr. R. K. D. Nilanthi K. Rajapakse
Senior Lecturer
BA (Hons) (Kelaniya);
MA (Allahabad); MPhil (Kelaniya);
Higher Diploma in Hindi (Delhi)
Email: nilanthiraj(at)gmail.com
Office: 011-2758445

Ms W M G D K Wanasinghe

Ms. W. M. G. D. K. Wanasinghe
Senior Lecturer
BA (Hons) (USJ); MPhil (Peradeniya)
Email: nishadhgithara(at)gmail.com
Office: 011-2758445

Vajira P Gunasena

Dr. E. P. Vajira P. Gunasena
Senior Lecturer
BA (Hons); MA (Kelaniya)
Email: egwpgunasena(at)yahoo.com
Office: 011-2758436

Himalika

Dr. W. V. P. Himalika Ranaweera
Senior Lecturer
BA (Hons); PhD (USJ)
Email: himalika@sjp.ac.lk
Office: 011-2758435

Dr Priyantha Thilakasiri

Dr. K.R. Priyantha Tilakasiri
Senior Lecturer
BA (Hons)(Kelaniya); MA (USJ); PhD (Banaras)
Email: priyantha.tilakasiri(at)sjp.ac.lk
srisaranga(at)gmail.com
Office: 011-2758391