Dr. K. R. Priyantha Tilakasiri

Senior Lecturer
BA (Hons)(Kelaniya); MA (USJ); PhD (Banaras)

Email: priyantha.tilakasiri(at)sjp.ac.lk
srisaranga(at)gmail.com
Office: 011-2758391

Research Publications>>