සිංහල ආදි විද්‍යාර්ථී සංසදය පිහිටුවීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ සිංහල ආදි විද්‍යාර්ථී සංසදය පිහිටුවීමේ පළමු හමුව 2024 පෙබරවාරි 25 වැනි ඉරිදා පෙ.ව. 10.00ට අධ්‍යයනාංශ බලගල්ලේ ශාලාවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. මේ සඳහා සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ සිංහල විෂයය හැදෑරූ ආදි විද්‍යාර්ථී ඔබ සැමට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු.

Recent News

සුමති සම්මාන 2024
February 26, 2024
සංස්කෘත කවුළුවෙන් සිංහල භාෂා සාහිත්‍යයේ සුන්දර අර්ථ සොයා යමු
February 18, 2024
Workshop on CV writing and Communication Skills
February 16, 2024

Upcoming Events