ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොල විසින් රචිත නාග කෝකිල කෙටි කතාව

ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොල විසින් රචිත නාග කෝකිල කෙටි කතාව 2021 අගෝස්තු මස 29 වන් ඉරිදා සිළුමිණ පුවත් පතෙහි පළ විය.

කෙටිකතාව වෙත පිවිසෙන්න: https://epaper.silumina.lk/Home/ShareImage?Pictureid=e5eec04c

Recent News

Diploma in Writership and Communication Pass List
July 22, 2022
Diploma in Writership and Communication 2020
September 11, 2020
Dept. of Sinhala & Mass Communication Signs MOU with HELVETAS Intercooperation gGmbH
August 18, 2020

Upcoming Events