ශිෂ්‍ය සුබසාධන හා උපදේශන මධ්‍යස්ථානය මගින් අපෙන් ඔබට ආධාර වැඩසටහන යටතේ එකතු වූ ආහාර ද්‍රව්‍ය මහරගම පිළිකා සුව පදනම වෙත 2017.03.30 වන දින භාර දුන් අවස්ථාව.