විෂය සංකථන -නව ජනශ්‍රැති ප්‍රවණතා

February 21, 2023 @ 10:00 am - 12:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

දේශීය සංස්කෘති අධ්‍යයනය සහ ජනකලා අධ්‍යයනය යන විෂය ඇතුලුව මානව විද්‍යා අධ්‍යයනයන්ට අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි මෙවර විෂය සංකථනය පැවැත්වේ.

මාතෘකාව -නව ජනශ්‍රැති ප්‍රවණතා

දේශක -ජනශ්‍රැති පර්යේෂක
මහින්ද කුමාර දළුපොත
කථිකාචාර්ය,
සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය

සුමංගල සභා සද්මයේ දී

Details

Date:
February 21, 2023
Time:
10:00 am - 12:00 pm
Event Category: