හරිත වියන

හරිත කවය (Green Hub)

හරිත කවය යනු මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පිරිසිදු, හරිත හා නව්‍ය ඉගැන්වීම් හා ඉගෙනුම් පරිසරයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ආයතනික සංවිධානයකි.

හරිත කවයේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වනුයේ නව්‍ය ඉගැන්වීම් හා ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියක් ඇති කිරීම, විද්‍යාර්ථීන්, අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයෙහි පාරිසරික තිරසාර බව සහතික කිරීම සඳහා එක්ව කටයුතු කරන, සොබාදහමට ආදරය කරන කණ්ඩායමක් බවට පත් කිරීමයි. හරිත කවයේ මෙහෙවර වන්නේ ඉහළ මට්ටමේ පරිසර හිතකාමී, තිරසාර පරිසරයක් පීඨයෙහි ස්ථාපිත කිරීම වන අතර එය මූලික වශයෙන් ව්‍යාපෘති හයක් හරහා සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය.

හරිත කවය මගින් මෙහෙයවනු ලබන නවතම අංගයක් වශයෙන් “හරිත වියන” වියුණු අඩවිය හැඳින්විය හැකි අතර මෙමගින් පරිසරයට හිතැති නිර්මාණශීලී විද්‍යාර්ථීන්හට තම ශාස්ත්‍රීය රචනා සහ නිර්මාණාත්මක රචනා ඉදිරිපත් කිරිමට සුවිශේෂ අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත. ඒ අනුව ඔබ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථීයෙකු නම් හරිත වියන වියුණු අඩවියෙහි පරිසරය හා සබැඳි ශාස්ත්‍රීය රචනා සහ නිර්මාණාත්මක රචනා පළ කිරීමට දැන් අවකාශ සලසා ඇත. මෙහිදී ප්‍රශස්තම ශාස්ත්‍රීය හෝ නිර්මාණාත්මක රචනා වෙනුවෙන් වටිනා ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ.

හරිත වියන (Blog)

හරිත වියමන යනු මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ හරිත කවයට අනුබද්ධ පරිසරය හා සබැඳි ශාස්ත්‍රීය සහ නිර්මාණාත්මක දැනුම හුවමාරු වන ගවේෂණශීලි වියුණු අඩවියකි. මෙම අවකාශය පරිසරය හා සබැඳි කාලීන වටිනාමකින් යුක්ත ශාස්ත්‍රීය සහ නිර්මාණාත්මක ලිපි කියවීමට රුචියකත්වයක් දක්වන පාඨක ප්‍රජාවට විවෘත ය.

හරිත වියන වෙත නිර්මාණ එවිය හැකි ආකාරය

ඔබ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථියකු නම් ශාස්ත්‍රීය රචනා හෝ නිර්මාණාත්මක රචනා යන කාණ්ඩ ඔස්සේ සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔබගේ නිර්මාණ greenhub@fhss.sjp.ac.lk යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඔස්සේ ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

හරිත වියන - ශාස්ත්‍රීය හෝ නිර්මාණාත්මක රචනා සඳහා මාර්ගෝපදේශ

ඔබගේ නිර්මාණ අප වෙත එවීමේ දී පහත මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූල වීම අවශ්‍ය වේ.

Haritha wiyana link