උත්තම රුහිරු පූජා – 2023

August 24, 2023
Loading Events
  • This event has passed.
රකින්නට මතු ජීවයක්
පුදමු අපි ලේ බිඳක්
“උත්තම රුහිරු පූජා” 2023
ලේ දන් දීමේ කඳවුර
අගෝස්තු මස 24 වන දින
පෙ.ව.9 සිට ප.ව.3 දක්වා
විශ්වවිද්යාලයීය සුමංගල මන්දිරයේ මානවවිද්යා අධ්යයනාංශ පරිශ්රයේදී..
සංවිධානය :
මානව විද්යා සංසදය,
මානව විද්යා අධ්යයනාංශය,
ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය.

Details

Date:
August 24, 2023
Event Category: