ශාස්ත්‍රපති සමාජවිද්‍යාව පශ්චාද් උපාධි එක් අවුරුදු පාඨමාලාව (Master of Sociology – One year Programme)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ, සමාජවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මඟින් මෙහෙය වනු ලබන ශාස්ත්‍රපති සමාජවිද්‍යාව පශ්චාද් උපාධි එක් අවුරුදු පාඨමාලාව (Master of Sociology – One year Programme) සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැදවා ඇත. පාඨමාලාවට අයදුම් කිරීමට සහ සියලු විස්තර සඳහා www.graduate.sjp.ac.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

 

Recent News

මාසික ආරාධිත දේශනය – නීතියේ ආධිපත්‍ය, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳ විනිසුරුවරයාගේ කාර්යභාර්යය
April 21, 2023
Guest speech on the novel as the transparent portrayal of social existence
March 21, 2023
දුහුලින් ඒතී ඈ (කාන්තා භූමිකාවේ අද්‍යතන දිශානතිය කොයිබටද)
March 20, 2023

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.