ආයතනික පුහුණුවට අදාළ ප්‍රගති වාර්තා භාරදීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ අවසන්වසර ඉගෙනුම ලබන ආයතනික පුහුණුව සඳහා යොමුව සිටින සියලුම සිසුන් එම අදාල පුහුණුව සම්බන්ධ පළමු මාසයට අයත් ප්‍රගති වාර්තාව නියමිත සුපරික්ෂකවරයාට 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 7 වන දිනට හෝ ඊට පෙර ලබාදීමට කටයුතු කලයුතුය.

එම අදාළ ප්‍රගති වාර්තා පහත සඳහන් යොමුව තුලින් ලබාගත හැකිය.

(Appendix 2A)/(Appendix 2B)