සමාජ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා – විභාග කාලසටහන සහ පුනර් පරීක්ෂණ

සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වන සමාජවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ  දෙවන අර්ධවාර්ෂික පර්යේෂණය (3 වන කණ්ඩායම සඳහා ) 2019 ජුනි මස 22 වන  සිට ආරම්භ වේ.

එසේම පළමු අර්ධවර්සික පරීක්ෂණය (4 වන කණ්ඩායම සඳහා) 2019 ජුනි මස 30 දින සිට ආරම්භ වේ.

පුනර් පරීක්ෂණ සඳහා 2015 ජුනි මස 15 දිනට පෙර  අයදුම් කල යුතු අතර එම  අයදුම්පත්‍ර  පහතින් ලබාගත හැකිය.

පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්පත පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය Doc>> 
පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්පත පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණයPDF >> 

පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්තපත දෙවන අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය Doc>>
 පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්තපත දෙවන අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණයPDF >>

විභාග කාල සටහන>>  

Diploma in Sociology – Exam Timetable & Repeat Examinations

Second-semester examination of the Diploma program in Sociology (for Intake 3) will be commenced from 22nd June 2019.

First Semester examination of the Diploma program in Sociology (for Intake 4) will be commenced from 30th June 2019.

Repeat students of the previous Sociology Diploma Examinations should send their applications for the examination on or before 15th June 2019. Applications can be downloaded through the following links.

Repeat Application for the First Semester Examination Doc >> 
Repeat Application for the First Semester Examination PDF>> 

Repeat Application for the Second Semester Examination Doc>>
Repeat Application for the Second Semester Examination PDF>>

Download the Time Table>>