සමාජ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා – විභාග කාලසටහන සහ පුනර් පරීක්ෂණ

සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වන සමාජවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ  දෙවන අර්ධවාර්ෂික පර්යේෂණය (3 වන කණ්ඩායම සඳහා ) 2019 ජුනි මස 22 වන  සිට ආරම්භ වේ.

එසේම පළමු අර්ධවර්සික පරීක්ෂණය (4 වන කණ්ඩායම සඳහා) 2019 ජුනි මස 30 දින සිට ආරම්භ වේ.

පුනර් පරීක්ෂණ සඳහා 2015 ජුනි මස 15 දිනට පෙර  අයදුම් කල යුතු අතර එම  අයදුම්පත්‍ර  පහතින් ලබාගත හැකිය.

පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්පත පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය Doc>> 
පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්පත පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණයPDF >> 

පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්තපත දෙවන අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය Doc>>
 පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්තපත දෙවන අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණයPDF >>

විභාග කාල සටහන>>  

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023

Diploma in Sociology – Exam Timetable & Repeat Examinations

Second-semester examination of the Diploma program in Sociology (for Intake 3) will be commenced from 22nd June 2019.

First Semester examination of the Diploma program in Sociology (for Intake 4) will be commenced from 30th June 2019.

Repeat students of the previous Sociology Diploma Examinations should send their applications for the examination on or before 15th June 2019. Applications can be downloaded through the following links.

Repeat Application for the First Semester Examination Doc >> 
Repeat Application for the First Semester Examination PDF>> 

Repeat Application for the Second Semester Examination Doc>>
Repeat Application for the Second Semester Examination PDF>>

Download the Time Table>>  

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023