සමාජ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා – විභාග කාලසටහන සහ පුනර් පරීක්ෂණ

සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වන සමාජවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ  දෙවන අර්ධවාර්ෂික පර්යේෂණය (3 වන කණ්ඩායම සඳහා ) 2019 ජුනි මස 22 වන  සිට ආරම්භ වේ.

එසේම පළමු අර්ධවර්සික පරීක්ෂණය (4 වන කණ්ඩායම සඳහා) 2019 ජුනි මස 30 දින සිට ආරම්භ වේ.

පුනර් පරීක්ෂණ සඳහා 2015 ජුනි මස 15 දිනට පෙර  අයදුම් කල යුතු අතර එම  අයදුම්පත්‍ර  පහතින් ලබාගත හැකිය.

පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්පත පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය Doc>> 
පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්පත පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණයPDF >> 

පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්තපත දෙවන අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය Doc>>
 පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්තපත දෙවන අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණයPDF >>

විභාග කාල සටහන>>  

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023

Diploma in Sociology – Exam Timetable & Repeat Examinations

Second-semester examination of the Diploma program in Sociology (for Intake 3) will be commenced from 22nd June 2019.

First Semester examination of the Diploma program in Sociology (for Intake 4) will be commenced from 30th June 2019.

Repeat students of the previous Sociology Diploma Examinations should send their applications for the examination on or before 15th June 2019. Applications can be downloaded through the following links.

Repeat Application for the First Semester Examination Doc >> 
Repeat Application for the First Semester Examination PDF>> 

Repeat Application for the Second Semester Examination Doc>>
Repeat Application for the Second Semester Examination PDF>>

Download the Time Table>>  

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023